Congres Patiëntenrecht in ontwikkeling

3 april 2018 is er een congres over ontwikkelingen in het patiëntenrecht met tal van actuele onderwerpen rond de rechtspositie van patiënten.

13 april 2018 is er een congres in Utrecht over ontwikkelingen in het patiëntenrecht. Tal van actuele onderwerpen rond de rechtspositie van de patiënt komen aan bod. Het congres bestaat uit korte voordrachten, parallelsessies en flitspresentaties. De dagelijkse praktijk is hierbij leidend. Alleen de meest relevante ontwikkelingen worden besproken. Deze opzet maakt het congres ook interessant voor niet-juristen.

Waarom dit congres?

Het Patiëntenrecht is volop in ontwikkeling. Nieuwe wetten komen tot stand, oude wetten worden vervangen, wetsontwerpen worden gelanceerd, er is nieuwe regelgeving van de EU en rechters doen regelmatig uitspraken waar rekening mee dient te worden gehouden. Op dit congres word je bijgepraat zonder onnodige juridisch ballast. Er zijn tal van gerenommeerde sprekers. Hieronder volgt een selectie van ontwikkelingen op het gebied van het patiëntenrecht:

 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is belangrijk voor de kwaliteit van zorg van de cliënt en voor diens klachtrecht. In deze wet (2016) is expliciet vastgelegd dat gegevens van intern gemelde incidenten in principe niet als bewijs kunnen dienen in een rechtszaak. De regeling van klachten en geschillen is sterk gewijzigd. Klachtafhandeling zal meer dan voorheen gericht zijn op bemiddeling. Dat doet de klachtenfunctionaris en die is dan ook voor alle zorgaanbieders verplicht. Lukt de bemiddeling niet, of is de cliënt ontevreden, dan is er sprake van een geschil. De cliënt kan dit voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (verplicht) aan heeft verbonden. Deze instantie geeft een bindend oordeel over het geschil en kan een schadevergoeding toekennen.
 • Met de komst van elektronische systemen in de zorg en het elektronisch patiëntendossier kwam er behoefte aan regels voor bescherming van persoonsgegevens in de zorg bij elektronische uitwisseling van medische gegevens. In juni 2017 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens gedeeltelijk in werking getreden. De wet bepaalt dat iedereen via internet zijn dossier mag inzien en opvragen. Er is drie jaar uitgetrokken voor inwerkingtreding van de wet, zodat zorgaanbieders de tijd hebben om maatregelen te nemen.
 • De Wet bescherming persoonsgegevens kent een meldplicht bij een inbreuk op de beveiliging oftewel bij een datalek. Het doel hiervan is om de gevolgen van een datalek voor betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. In welke gevallen de zorgaanbieder de verplichting heeft om te melden staat in beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wat brengt het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) voor nieuws? Gaan de bekende cliëntenraden veranderen en wat betekent dat voor de invloed van patiënten of hun vertegenwoordigers? De regering vindt dat cliëntenraden meer medezeggenschap moeten hebben over beslissingen die door de zorgaanbieder worden genomen. Daarom wil de men de cliëntenraad versterken. Trefwoorden daarbij zijn maatwerk en vernieuwende medezeggenschap door bijvoorbeeld directe participatie van de cliënt.
Vragen

Op het congres komen een groot aantal vragen aan de orde, zoals:

 • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van patiëntenrecht?
 • Is mijn zorginstelling WKKGZ-proof? Aan de orde komen het klachtrecht, het intern melden van incidenten en het extern melden van calamiteiten en van geweld in de zorgrelatie.
 • Hoe staat het met de nieuwe wet over medezeggenschap van cliënten die in 2018 verwacht wordt? Wat moet wanneer veranderen?
 • Wat moet ik weten over de wet over cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg?
 • Het recht op informatie van de patiënt is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Er zijn thans initiatieven om shared decision making op te nemen in de WGBO. Wat moet ik weten over shared decision making?
 • Heeft de patiënt recht op inzage in zijn elektronisch patiëntendossier? Heeft hij recht op een afschrift? Waar staan die regels?
 • Hoe is het gesteld met de privacy in zorgwetten als de WMO, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet?
 • Welke gevolgen heeft de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn in alle EU-staten? En wat voor consequenties heeft de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, die in 2017 in werking trad?
 • Zijn elektronische patiëntengegevens voldoende beschermd? Wanneer moet de instelling een “data-lek”melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Als computers zijn gestolen? Als een hulpverlener een USB-stick is kwijtgeraakt?
Voor wie?

Het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling is bedoeld voor mensen die direct of zijdelings met gezondheidsrechtelijke vragen te maken krijgen, zoals zorgprofessionals (artsen, specialisten en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, klachtfunctionarissen, docenten gezondheidsrecht in HBO en WO, juristen, leden van cliëntenraden en vertrouwenspersonen en bestuurders en medewerkers van patiëntenverenigingen.

Datum en locatie

13 april 2018
Galgenwaard, Herculesplein 241 Utrecht.

Prijs

290 euro (btw-vrij).

Organisatie en contact

Inhoudelijk is het congres voorbereid door gezondheidsjurist Monique Biesaart en oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht Guus Schrijvers. De Guus Schrijvers Academie organiseert het congres. Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

Inschrijven en informatie

Wil jij je aanmelden voor het Congres Patiëntenrecht in ontwikkeling? Vul dan hiernaast het inschrijfformulier in. Meer informatie en het uitgebreide congresprogramma met de sprekers vind je op de speciale congrespagina op de website van de Guus Schrijvers Academie.


Reacties uitgeschakeld voor Congres Patiëntenrecht in ontwikkeling