Acute zorg in 2025: gecoördineerd en georganiseerd

Friese burgers willen meer digitale hulpmiddelen en apps voor acute zorg. Ook willen ze meedenken over de invoering van de nieuwe kwaliteitsnormen hiervoor.

In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot het regionale loket voor de acute zorg. Achter dit loket zijn diverse individuele zorgaanbieders verenigd in een regionaal netwerk acute zorg. Individuele zorgaanbieders hebben waar nodig afstand gedaan van enige autonomie, in het belang van de juiste zorg aan de patiënt. De patiënt heeft geen weet van de onderliggende structuren en afspraken. De zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt voor de acute zorgcoördinator, die de patiënt zo snel mogelijk naar de juiste zorgverlener leidt. Deze woorden staan in het in 2018 uitgebrachte visiedocument van Ambulancezorg Nederland (AZN). Deze maanden werft AZN met succes steun voor deze visie bij andere koepelorganisaties zoals Ineen, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Congres 6 november

Op het 20ste jaarlijkse Nationale Spoedzorgcongres op woensdag 6 november komt dit toekomstbeeld voor de acute zorg uitgebreid aan de orde. Jack Versluis is bestuurder van de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht. Hij gaat op 6 november in op de concretisering van deze visie in de ROAZ regio Midden Nederland. Welke projecten dragen in hun onderlinge regionale samenhang bij aan de juiste acute zorg op de juiste plek? Wat betekent dit voor zorgvragers en zorgverleners? Andere voordrachten gaan over het ontwikkelen van gemeenschappelijke triage en van regio-populatie gebonden bekostiging. Hieronder volgt een toelichting op de visie, die ik ontleen aan het genoemde, interessante document.

Regionale organisatie

De acute zorg in 2025 vormt, aldus de AZN visie, een samenhangend geheel, dat op regionaal niveau rondom de patiënt is georganiseerd. Aanbieders handelen niet meer gesegmenteerd, maar gezamenlijk en in onderlinge afstemming. Zij zijn bereid om waar nodig een deel van de eigen autonomie af te staan als dit in het belang van de patiënt en de zorg aan de patiënt is. Wetgeving en financiering van de acute zorg zijn zodanig aangepast dat deze benadering en handelwijze mogelijk zijn.

Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie, een sleutelbegrip in de AZN-visie, is het gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg rond de zorgvraag van een individuele patiënt. Voor de patiënt vertaalt dit zich in één gezamenlijk (virtueel) loket, waarachter de acute zorgaanbieders vlekkeloos samenwerken. Onderwerpen die horen bij zorgcoördinatie zijn:

• eenduidige toegang tot de acute zorg

• gezamenlijke eenduidige triage binnen de acute zorg

• heldere logistiek die er toe leidt dat de juiste zorg tijdig op de juiste plek geboden wordt

• ketenkwaliteit, aanbieders leggen verantwoording af aan de hand van gezamenlijk gedragen ketenindicatoren

• delen van informatie tussen zorgaanbieders binnen de acute zorg

• gezamenlijke introductie en toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden

•zorg op afstand, thuis kunnen monitoren van patiënten

• gezamenlijke benadering van de arbeidsmarktproblematiek binnen de acute zorg, gezamenlijk opleiden

Mobiele zorg

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zijn aanbieder van mobiele zorg. Zij brengen de zorg naar de patiënt, dan wel-als dit noodzakelijk is- de patiënt naar de zorg. Ambulancezorg is altijd en overal beschikbaar. Kenmerkend voor ambulancezorg tot nu toe is dat een ambulance-inzet altijd gepaard gaat met een intentie tot vervoer naar (meestal) het ziekenhuis. Vervoer is echter altijd ingrijpend voor de patiënt en er is in toenemende mate sprake van inzetten waarbij ter plaatse wel zorg wordt verleend, maar vervoer daarna niet noodzakelijk blijkt. Innovatie en technologische ontwikkelingen maken dit ook steeds beter mogelijk. Er ontstaat zo, gevoed door de behoefte van de patiënt én de mogelijkheden, een accentverschuiving gecombineerd met een uitbreiding van het ambulancezorgaanbod: acute mobiele zorg zonder vervoer. Deze is minder ingrijpend voor de patiënt.

Tot zover een korte samenvatting van de visie van AZN en enkele andere aanbieders van acute zorg.

Populatie gebonden bekostiging

Ondergetekende juicht de hier beschreven visie graag toe vanuit het perspectief van meer continuïteit in de acute zorg. Eén virtueel loket betekent dat burgers niet meer hoeven te zoeken naar de juiste hulpverlener, dan doen zij samen met de triagist die hen als eerste te woord staat. Die noteert de zorgvraag en stuurt die elektronisch door naar de juiste hulpverlener of team. Om deze situatie in 2025 te bereiken zijn nodig:

1. Een opwaardering van het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Regionaal Beleidsorgaan Acute Zorg (RBAZ). Ik schreef hierover al eerder een blog.

2. Het invoeren van van populatiegebonden bekostiging van alle acute zorg van huisartsenposten, SEHs, acute psychiatrie en ambulancezorg. In mijn boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel geef ik aan wat dit inhoudt en hoe daarmee te starten is. Later gaf ik aan dat regionaal doelgroepsgewijs inkopen door één zorgverzekeraar ook een optie is die organisatie en coördinatie van acute zorg faciliteert. Op het spoedzorgcongres op 6 november vormt de visie van de AZN één van de hoofdthema’s.

Dit congres richt zich op alle leidinggevenden in de acute zorg. Andere thema’s zijn acute grootschalige zorg (bij de recente trambeschieting in Utrecht) alsmede de onverwachte sluitingen van SEH’s in Amsterdam, Den Haag en Lelystad. Lees de brochure, meld je aan en doe nieuwe kennis(sen) op. Klik hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>