Collectiviteitskorting heeft functie verloren en wordt afgeschaft.

Door Martien Bouwmans.

Minister van Ark heeft een streep gezet door de collectiviteitskorting die zorgverzekeraars mochten geven op de premie voor de zorgverzekering, in eerste instantie vooral aan werkgevers die hun personeelbestand onderbrachten in een zogenaamde collectiviteit. Het personeel van een bedrijf komt dan (in beginsel) in zijn geheel bij één zorgverzekeraar terecht,  doordat zij vanwege de fikse korting voor juist die collectieve polis kiezen.

Het aangaan van een dergelijke collectiviteit was vooral in de begintijd na de stelselwijziging (2006) voor zorgverzekeraars van wezenlijk belang. Zij konden er hun verzekerdenbestand in een klap fors mee vergroten. Een groot verzekerdenbestand was belangrijk omdat dat draagvlak geeft aan de zorgverzekeraar en de risico’s spreidt over meerdere verzekerden. De strijd om de collectiviteiten werd aanvankelijk dan ook fel gevoerd. Aanbiedingen gingen gepaard met forse korting (10% ) op de premie. Maar ook de inhoud van het verzekerde pakket (vaak gaat het om een combi van basis- en aanvullende verzekering) kon aanzienlijk vergroot worden. Preventie in het zorgstelsel (burn-out, leefstijl, fitness e.d.) heeft wellicht het meest nog zijn beslag gekregen via de werknemerscollectiviteiten.

Minister Klink had indertijd overigens een heel andere bedoeling  met de collectiviteitskorting. Hij dacht dat met name patiëntenverenigingen een  collectiviteitsverzekering zouden kunnen afsluiten en benutten. De collectiviteitspolis zou dan gebruikt kunnen worden om allerlei aan de chronische ziekte verbonden nevenactiviteiten via de collectiviteit te organiseren (scholing, leefstijl enz). Dit is echter nooit goed van de grond gekomen

De collectiviteit heeft in de loop der jaren aan functie en betekenis verloren. Er kwamen ook niet-bedrijfsgerichte collectiviteiten, zoals via de Postcodeloterij, de HEMA, die een samenwerking met Menzis aanging, de ANWB, de vakbonden enz.  Daarmee werd iedereen in staat gesteld zich bij een of andere collectiviteit aan te sluiten. De 10% korting op de premie werd in feite zo aan zeer veel mensen gegeven. Omdat het uit de lengte of de breedte moet komen ligt inmiddels het algemene, gemiddelde niveau van de premie eerst op een hoger niveau om vervolgens aan praktisch iedereen een korting te kunnen bieden.

Het kortingspercentage is recent eerst verlaagd naar max. 5% en wordt nu dus in zijn geheel geschrapt. “Een sigaar uit eigen doos”, zo kwalificeert VVD- minister van Ark nu de destijds  zo fel bevochten collectiviteitskorting van VVD-minister Hoogervorst.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het afschaffen van de korting moeiteloos en met algemene stemmen door de Tweede Kamer worden overgenomen. 

Eén reactie op “Collectiviteitskorting heeft functie verloren en wordt afgeschaft.”

 1. Herman Linzel

  Misschien moet er toch een uitzondring komen voor de gemeente polis.
  Zie Aan: de directievoorzitter Zilveren Kruis,
  mevrouw drs. Georgette Fijneman
  de directeur zorginkoop Zilveren Kruis,
  de heer drs. Olivier Gerrits.
  Postbus 444
  2300 AK Leiden
  Van: K. van Vliet, voorzitter gepensioneerde huisartsengroep Almere
  Betreft: “gemeentepolis” Almere.

  Almere, 6 oktober 2020

  Geachte mevrouw Fijneman en heer Gerrits,
  Uit berichten in de media hebben wij, oud-huisartsen werkzaam geweest in Almere, begrepen dat het onzeker is of de ongeveer 6000 minima in Almere ook in 2022 nog gebruik kunnen maken van de voor velen van hen voordelige ‘gemeentepolis’. Zorgverzekeraar Menzis heeft aangekondigd daarmee te stoppen omdat Flevoland niet tot hun kernwerkgebied behoort. Deze verzekering is, doordat de gemeente financieel kan bijspringen, een belangrijke tegemoetkoming in de zorgkosten voor minima. De gemeentepolis helpt hen zo goed mogelijk in het maken van een passende keuze bij hun persoonlijke gezondheidssituatie.
  Voor gemeenten is de polis van belang bij het kunnen voorkomen van betalingsachterstanden en dat mensen zich niet goed verzekeren. Door de eigen bijdrage mee te verzekeren wordt de kans op een toename aan zorgmijding, het vermijden van het bezoek aan laboratorium of specialist en het niet ophalen van voorgeschreven medicijnen voorkomen. Bovendien wordt het beroep op de bijzondere bijstand verminderd.
  De komende jaren zal er in het aanbod van en beroep op zorg en welzijn het nodige veranderen. Het positief gezondheidsmodel, waarbij gezocht wordt naar een samenhangende aanpak bij lichamelijke, psychische en sociale problematiek, vraag om samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar. De verschuiving van zorg vanuit instellingen naar de thuissituatie zal de kans op een beroep op de Wmo doen toenemen. In de ggz zal de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van de gemeente voor de inwoners groter worden. Ook de zorgvuldige inzet van de maatschappelijke middelen, de demografische veranderingen en de beperkte beschikbaarheid van zorgpersoneel vragen om versterking van de samenwerking tussen lokale overheid en zorgverzekeraar in wijknetwerken. Bij het verminderen van het aantal kansarmen, het voorkomen van vergroten van hun achterstand en de veelal daarmee gepaard gaande achteruitgang van gezondheid, is het gezamenlijk optrekken van zorgverzekeraar en gemeente hierbij van wezenlijk belang. De wijkteams kunnen door afspraken tussen zorgverzekeraar en gemeente over de schotten tussen welzijn en zorg beter samenwerken. Ook bij het realiseren van woonruimte met zorg of maatschappelijke opvang is die samenwerking tussen de zorgverzekeraar en gemeente belangrijk.
  Die gezamenlijke aanpak zal daarnaast een bijdrage kunnen zijn bij de noodzakelijke innovaties die leiden tot het verminderen van de als maar toenemende druk op de multidisciplinaire inzet van de professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal domein.
  Almere hoort tot het kernwerkgebied van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om met de gemeente in overleg te gaan om samen een polis voor de Almeerse minima te ontwikkelen die:
  • De achterstand in gezondheid van kansarmen helpt verkleinen
  • De invloed van financiële zorgen van minima op hun gezondheid vermindert
  • De broodnodige samenhang bij de maatschappelijk opvang in wonen, welzijn en zorg stimuleert.
  • De toenemende druk op het beroep op de professionals in de frontlinie keert
  • De samenwerking en werkplezier in de zorg en het sociaal domein in de wijk vergroot en
  • De administratieve last beperkt.

  Wij hebben in onze praktijkjaren gezien welke positieve uitwerking de gemeentepolis had op het tot stand brengen van een goede curatieve en preventieve zorg, ook bij de kansarme groep, die bovendien soms ook minder goed in staat is om eigen leven te organiseren. Het stoppen met deze polis betekent dat deze groep een gezondheidsachterstand kan oplopen met alle gevolgen van dien zowel sociaal maatschappelijk alsook wat betreft de uitgaven aan uitgestelde zorg.
  Met vriendelijke groet,
  Kees van Vliet, voorzitter gepensioneerde huisartsengroep Almere
  correspondentieadres: Robijnplantsoen 18, 1339 GC, Almere
  E-mail: vliet.cam@upcmail.nl
  Namens: F. Bollen, L. Tielemans, M. Slettenhaar, M. Thei, A. Walter, J. van Olst, D. de Geus, H. Pouw, L. Smit, H. Linzel, P. van de Hombergh, M. Niessink, M. Halperin, B. Groot Roessink, H. Nijhuis, R. Bekkering, J. Damen, T. de Jong, E. Ebbens, L. Braber, A. Winters, M. van Velden, H. Kuijnders, J. Veenstra.
  Cc:
  Wethouder gezondheidsbeleid, mevrouw R. Bosch,
  Wethouder Wmo, mevrouw F. de Jonge.
  Griffie gemeenteraad Almere.

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>