Congres over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn

15 februari 2018 vindt een congres plaats over over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn met tal van actuele onderwerpen en goede voorbeelden.

Wat levert geïntegreerde Zorg tussen Eerste- en Tweedelijn concreet op? Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven? Welke rol spelen zorgverzekeraars en politiek? Deze vragen worden beantwoord op het congres ‘Geïntegreerde Zorg tussen Eerste- en Tweedelijn’ op 15 februari 2018 in Utrecht.

Het congres is bestemd voor zorgprofessionals die in één dag op de hoogte willen raken van de nieuwste ontwikkelingen, goede voorbeelden en recente inzichten op dit gebied. Naast diverse plenaire voordrachten zijn er een groot aantal workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten.

Vragen

De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Zorgaanbieders in de eerste- en tweede lijn willen zo goede mogelijk inspelen op deze veranderende zorgvraag. Ze staan voor de grote uitdaging om hun aanbod zo in te richten, te verdelen en op elkaar af te stemmen dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat, maar de kosten niet stijgen en de zorg voor iedereen toegankelijk blijft. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat werkdruk en motivatie van huisartsen en specialisten op peil blijft. Dit gecompliceerde proces brengt veel vragen met zich mee die behandeld worden op het congres, zoals:

  • Hoe denken patiënten, eerstelijn en tweedelijn over geïntegreerde zorg. Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? Waar liggen de kansen en mogelijkheden?
  • Welke goede regionale voorbeelden van geïntegreerde zorg zijn er; bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten zoals COPD en diabetes, ouderenzorg, verloskunde en cardiologie?
  • Welke nieuwe initiatieven zijn er anno 2018 in diverse regio’s tussen huisartsen en medisch specialisten? Denk hierbij aan afspraken over onderling verwijzen, telemedicine, meekijkconsulten, zorgpaden, beslisbomen, (digitaal) multidisciplinair overleg en dergelijke.
  • Welke bekostigingsmodellen hebben zorgverzekeraars voor anderhalvelijnszorg? Werken deze stimulerend of juist belemmerend?
  • Welke nieuwe beleidsregels op het gebied van zorgsubstitutie staan ons te wachten op basis van het nieuwe regeerakkoord en de bestuurlijke akkoorden? Welke invloed hebben die beleidsregels?
  • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, bestuurlijke inrichting, onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?
Meerdere invalshoeken

Het streven bij geïntegreerde zorg is om te komen tot basiszorg dicht bij huis en meer gespecialiseerde zorg verder weg. Bij dit congres ligt de nadruk op geïntegreerde zorg van huisartsen en specialisten. Maar er is ook aandacht voor samenwerking tussen andere disciplines. Bijvoorbeeld tussen geriaters en specialisten ouderengeneeskunde, tussen fysiotherapeuten in de eerste lijn en orthopeden of tussen jeugdartsen en kinderartsen. Zowel het patiëntenperspectief als de visie van de eerste- en tweedelijn komt aanbod.

Flitspresentaties gezocht

Er is nog ruimte voor enkele flitspresentatoren die kort en bondig iets vertellen over een nieuwe vorm van geïntegreerde zorg, een goed voorbeeld of recent onderzoek op dit gebied. Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan (voor 15 december) een mail met daarin kort omschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Informatie en inschrijving

Meer informatie over het congres en de congresfolder met het volledige programma vind je hier. De vroegboekprijs tot en met 31 december 2017 bedraagt 275 euro (btw-vrij).

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>