Geld volgt zorg in Vlaanderen

Wat zijn de highlights van de studiedag ‘Naar een betere afstemming tussen de wetten langdurige zorg’ op 14 maart 2019? Welke vragen worden er beantwoord?

Vlaamse burgers met een handicap beschikken sinds 2017 over vouchers waarmee zij bij reguliere zorgaanbieders langdurige zorg inkopen. Die vouchers worden uitgedrukt in zorgpunten. De zorgaanbieder hanteert een tarief per zorgpunt. Dit tarief kan verschillen per instelling. Gemiddeld is een zorgpunt zo’n 900 euro waard. Voor tien zorgpunten bijvoorbeeld, koopt een cliënt een jaar lang wekelijks fysiotherapie in.

Begroting

De zorginstelling heeft van te voren bij de VAPH een begroting ingediend van te maken kosten en van te produceren zorgpunten. De VAPH is vergelijkbaar met de Nederlandse Zorgkantoren. De afkorting staat voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Een uitgebreide omrekeningstabel vertaalt de diensten van de zorgaanbieders (zoals opnamen, deeltijdopnamen, dagopnamen, fysiotherapie) in zorgpunten.

Flexibel

Als een aanbieder in 2018 minder verpleegdagen maakt en meer dagopnamen, is dat financieel geen probleem. Als de aanbieder maar binnen het begroot aantal zorgpunten blijft. Het aantal begrote zorgpunten is gemaximeerd aan het begin van het jaar. Na afloop vindt accountantscontrole plaats over de juistheid van het gehanteerde puntentarief en van het aantal gemaakte zorgpunten.

Geen eigen bijdragen

Voor de goede orde: In Vlaanderen betalen personen met een handicap zelf voor hun huisvesting en maaltijden. Er bestaan geen eigen bijdragen voor de zorg. In Nederland is dat binnen de Wet Langdurige Zorg anders geregeld. De WLZ betaalt wel voor huisvesting en maaltijden, maar hanteert ook hoge eigen bijdragen.

Werkbezoek

Al deze informatie kwam naar voren tijdens een werkbezoek van een zware Nederlandse delegatie aan de VAPH te Brussel. Twintig vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS, de Sociale Verzekeringsbank, Actiz, grote zorgaanbieders, grote zorgverzekeraars en een aantal adviseurs namen eraan deel. Ondergetekende had dat bezoek samen met zijn medewerkers georganiseerd als activiteit van de Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA).

Vlaamse burgers met een handicap krijgen sinds 2017 vouchers waarmee zij bij reguliere zorgaanbieders langdurige zorg inkopen. Is dit iets voor Nederland?Persoons Volgende Financiering

De hartelijke gastheren en-dames van de VAPH boden een overvloed aan informatie aan. Zij benadrukten de lange voorbereiding vanaf 2011 vòòr de start van wat zij noemen de Persoons Volgende Financiering (PVF). Hierover publiceerde ik al eerder op deze website. De puntenwaarde van een voucher is gebaseerd op een ondersteuningsplan, dat de cliënt samen met een VAPH-indicatiesteller heeft opgesteld. Cliënten kunnen ook de hulp inroepen van onafhankelijk ondersteuners die werken vanuit patiëntenorganisaties.

Persoons Gebonden Budget

In de toekenning van de voucher is ook opgenomen dat de cliënt kan kiezen voor een cash bedrag, ofwel een Persoons Gebonden Budget. Dan organiseert de cliënt zelf alle zorg. Het bedrag daarvan is lager dan het bedrag in de voucher.

Kans voor Nederland

Aline Molenaar is directeur van Per Saldo, de Nederlandse Vereniging van budgethouders met een PGB. Zij nam deel aan het werkbezoek. Molenaar ziet in het model van de Vlaamse PVF een kans om de Nederlandse PGB-financiering en de levering in natura dichter bij elkaar te brengen. Want als de levering in natura flexibeler wordt met meer invloed van de cliënt, bestaat er minder behoefte aan PGB’s. Alleen mensen die hun zorg zelf goed kunnen organiseren kiezen dan voor een PGB.

Minder regels

De Nederlandse regering en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben deze zomer persoonsvolgende bekostiging in de langdurige zorg een stimulans gegeven door de regelgeving hiervoor te vereenvoudigen. De experimenten ermee in Rotterdam en Zuid-Limburg zijn dan gemakkelijker elders na te volgen.

Congres

Op 14 maart 2019 organiseert de GSA een congres over persoonsvolgende bekostiging in Nederland en België. Noteer je alvast deze datum?

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>