Gestructureerde triage verbetert acute GGz

Bij een acute psychiatrische crisis schakelen hulpverleners een GGZ-crisisdienst in. Een nieuw triageprotocol verkort de aanrijtijden.

Bij een acute psychiatrische crisis schakelen hulpverleners zoals huisarts, Spoedeisende Hulp, politie of wijkteams een GGZ-crisisdienst in. De norm hierbij is dat 80% van alle patiënten binnen twee uur wordt beoordeeld. Deze norm haalt men vaak niet. Daarom is een nieuw triageprotocol hiervoor ontwikkeld, dat landelijk geïmplementeerd kan gaan worden.

Telefonisch triageprotocol

Uit een landelijke analyse in 2015 door onderzoeksbureau SiRM bleek dat er geen geprotocolleerde triage plaatsvindt bij een acute psychische crisis. Ook bleken er te weinig samenhangende triage-afspraken/-systemen te zijn tussen de verschillende ketenpartners. Crisisdiensten gaven aan dat de GGZ meer met triagecriteria en urgentiegraden zou kunnen werken, waarbij een hogere urgentiegraad voorrang geeft bij de beoordeling. Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet AMC hebben daarom in de loop van 2015 een telefonisch triageprotocol uitgewerkt. Vervolgens is dit protocol geëvalueerd in een pilotonderzoek van het ROAZ bij drie GGz-crisisdiensten.

Positieve resultaten

Het nieuwe protocol bleek patiënten op een juiste manier te spreiden over de gestelde urgentiecategorieën: de meest acute patiënten worden als éérste beoordeeld. Bovendien werden de aanrijtijden aanzienlijk verkort. Dit levert een enorme winst op, zeker omdat de personele en financiële middelen schaars zijn binnen de acute psychiatrie. De resultaten laten echter ook zien, dat het met de huidige capaciteit niet mogelijk zal zijn om bijvoorbeeld 90-95% van de patiënten binnen de norm te kunnen beoordelen.

Verbeteringen

De deelnemende triagisten in de pilot wilden het triageprotocol nog wel wat aanpassen. Zij gaven verschillende verbetermogelijkheden. Uitgangspunt is in ieder geval een geautomatiseerd protocol waarbij in maximaal zes vragen de urgentie en actie vastgesteld kunnen worden. Een belangrijke aanbeveling is om de betrouwbaarheid en validiteit van het hernieuwde protocol in vervolgonderzoek centraal te stellen en de response/registratie te verbeteren.

Spoedzorgcongres

Het triageprotocol voor acute psychiatrische hulp en de implementatie daarvan komt uitgebreid aan bod op het 19e Nationale Spoedzorgcongres op 8 november in Utrecht. Martijn Rhebergen (Onderzoeker acute ketenzorg Amsterdam UMC) en Jeroen Zoeteman (Clustermanager Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam) geven een parallelsessie over dit onderwerp. Zij eindigen met een aantal concrete tips om de triage voor de acute GGZ in te voeren. Wil je meer weten over deze parallelsessie of de andere thema’s op dit congres? Klik dan hier.

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>