Innovaties in de jeugd(gezondheids)zorg staan centraal op 4 oktober

Tijdens het Congres over samenwerking tussen de eerstelijnszorg en wijk- en jeugdteams op 4 oktober wordt veel aandacht besteed aan pilots en goede voorbeelden van geïntegreerde jeugdhulpverlening.

Op vele plekken in Nederland voeren gemeenten en zorgaanbieders pilots uit met jeugdhulp bij de huisarts. Bijvoorbeeld in de vorm van een Praktijk Ondersteuner Huisarts en Jeugd (POH Jeugd), een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) of een Specialistisch Ondersteuner Huisartsen (SOH). Er zijn verschillen in achtergrond kennis, ervaring, organisatie en inbedding van de functie. Doelen van deze vorm van hulp zijn over het algemeen: (1) het bieden van laagdrempelige jeugdhulp bij de huisarts, (2) het voorkomen van (onterechte) verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en (3) het verbeteren van de verbinding met het lokale zorg- en welzijnsveld (zoals wijk- en jeugdteams).

Congres Eerstelijnszorg en wijkteams

Deze enthousiaste experimenten brachten ondergetekende ertoe om een substantieel deel van het congres over samenwerking eerstelijnszorg en wijkteams op 4 oktober te programmeren rond de jeugd(gezondheids)zorg. Zo kun je een serie van drie parallelsessies daarover volgen en daarnaast is er een plenaire spreker van de Transitie Autoriteit Jeugd. Andere plenaire sprekers houden beschouwingen over algemene aspecten rond de samenwerking tussen eerstelijnszorg en wijk- en jeugdteams, die ook interessant kunnen zijn voor de jeugdhulp.

Transitie Autoriteit Jeugd

De plenaire spreker over jeugdhulp op het congres is directeur Martin Hagen van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). De TAJ adviseert de regering over de invoering van het nieuwer jeugdbeleid sinds 1 januari 2015. In dat jaar vond de grote decentralisatie plaats. De TAJ sprong bij als die bij een gemeente niet goed verliep. Ook adviseert zij jaarlijks de regering over de implementatie. In het laatste advies van enkele maanden geleden staat onder andere dat deze decentralisatie volgens de TAJ te traag verloopt. In zijn voordracht vat Hagen (hij is ook oud-wethouder te Alkmaar) de adviezen samen en geeft hij tips om de samenwerking tussen huisartsen, jeugdgezondheidszorg, de sociale teams en de tweedelijns jeugdzorg te verbeteren.

Huisarts, POH jeugd en jeugdteam

De eerste van de drie parallelsessies over jeugdhulp op het congres speelt zich af in het noorden en oosten van het land, en wel bij Accare, Molendrift en Karakter. Deze drie instellingen zijn in oktober 2016 gestart met een onderzoek naar jeugdhulp in de huisartsenpraktijk. In dit onderzoek worden de werkzaamheden van een grote groep ondersteuners bij de huisarts gevolgd en ervaringen verzameld. Tijdens deze workshop presenteren Marieke de Jonge en Marike Serra de resultaten en beantwoorden vragen als:

  • Welke mogelijkheden zijn er in de inrichting van de functie (bijvoorbeeld in opleidingsniveau of het wel of niet positioneren in een CJG/wijk- of gebiedsteam)?
  • Wat zijn de gevolgen van keuzes die je hierin maakt voor de geboden zorg (bijvoorbeeld zelf oplossen versus verwijzen)?
  • Wat zijn de grootste successen en wat zijn mogelijke struikelblokken?
  • Wat betekent jeugdhulp bij de huisarts voor de verbinding tussen huisartsen en CJG/wijk- of gebiedsteam?
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en het wijkteam

In de tweede parallelsessie op het congres op 4 oktober passeren een aantal goede voorbeelden van samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams de revue. Marga Beckers, Adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) verzorgt deze sessie. Goed samenwerken is belangrijk in het jeugddomein. Door de transitie heb je vaak te maken met nieuwe partners waarmee je gaat samenwerken. Hoe pak je dat slim aan? Wat weten we uit de literatuur over samenwerken? Welke factoren zijn belangrijk? En hoe vertaal je die naar de praktijk? In deze workshop kun je je laten inspireren door goede voorbeelden uit de praktijk en in gesprek gaan over knelpunten die je als professional ervaart.

Samenwerking Ouder- en Kindteams en huisartsen in Amsterdam

De derde parallelsessie op het congres over jeugd(gezondheids)zorg gaat over de Ouder- en Kindteams in Amsterdam ( 22 stuks) die actief proberen samen te werken met de ruim 500 huisartsen. Dit vraagt wat als het gaat om communicatie, bereikbaarheid, werkprocessen en monitoring. Twee leidinggevenden van de Ouder- en Kindteams Amsterdam verzorgen deze sessie: Karin Visser,Projectleider samenwerking huisartsen en Mirre Govaart, teamleider van alle Ouder- en Kindteams te Amsterdam.

Meer informatie

Wil je in één dag op de hoogte raken van innovaties in de jeugdhulp in het hele land? Wil je nieuwe kennis(sen) opdoen? Wil je jouw eigen ervaringen toetsen aan die van collega’s? Wil je er even uit om te reflecteren en opgeladen terugkeren vol met goede tips? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale congrespagina van de Guus Schrijvers Academie en meld je aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>