Ligt het substitutieparadijs in Zuid-Limburg?

De VWS-proeftuin Mijn Zorg heeft succes. Via een integrale regionale aanpak stimuleren zorgverzekeraar en zorgprofessionals geïntegreerde zorg in Zuid-limburg.

Samenwerking tussen huisartsen, hun praktijkondersteuners en de basis geestelijke gezondheidszorg, meer hartpatiënten die in de eerstelijn blijven, wijkverpleegkundigen op de huisartsenpost en een nieuw opzet voor patiëntengesprekken. Dit zijn speerpunten van de VWS-proeftuin Mijn Zorg in oostelijk Zuid-Limburg.

Triple Aim

Deze VWS-proeftuin poogt een integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen die voldoet aan de Triple Aim: betere gezondheid, hogere kwaliteit van zorg, betaalbare zorg. Alle relevante partijen vonden elkaar in deze proeftuin: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) met 130 huisartsen, ziekenhuis Atrium/Orbis MC, patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg en Zorgverzekeraar CZ. Ook de Universiteit Maastricht is bij de proeftuin betrokken.

Proeftuin

In de proeftuin speelt PLusPunt Medisch Centrum in Heerlen een grote rol. In dit anderhalfdelijnscentrum werken tal van disciplines samen rond de geestelijke volksgezondheid in de regio. Die is niet goed, door onder meer de hoge werkloosheid en lage inkomens. Deze samenwerking is er al sinds 2014. Cardiologen -het tweede speerpunt- zijn er aanwezig voor patiënten waarvan de huisarts het vermoeden heeft dat ze een hartaandoening hebben, zoals chronisch hartfalen of boezemfibrilleren. Ook met vier andere specialismen bestaan er afspraken over samenwerking.

Ouderen

Het derde speerpunt betreft zorgbehoevende ouderen in Heerlen en omgeving. Zij wonen langer thuis en verhuizen alleen in het uiterste geval naar een verzorgingshuis. Dat voert de druk op de gezondheidszorg thuis behoorlijk op. In de proeftuin MijnZorg in Oostelijk Zuid-Limburg lukt het specialisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen de ouderenzorg te verbeteren door intensieve samenwerking. ‘Soms kan met geringe inspanning zo’n grote verbeterslag worden gemaakt’, vertelt kaderhuisarts ouderengeneeskunde Frank Guldemond met zichtbaar genoegen, op het kantoor van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. ‘Hier in Heerlen zijn de dienstdoende avond- en nachtwijkverpleegkundigen van Meander Zorggroep sinds kort gekoppeld aan de Huisartsenpost en de SEH in Zuyderland Medisch Centrum. Het blijkt een wonderbaarlijke quick win, die daarom landelijk navolging krijgt.’

Patiëntgericht gesprek

Het vierde speerpunt in Oostelijk Zuid-Limburg vormt de invoering van een nieuw format voor een consult van tien minuten. Deze geldt voor huisartsen en voor alle andere hulpverleners. De standaardopbouw (waarvan natuurlijk af te wijken is) wordt voortaan:

  1. Twee minuten luisteren door de zorgverlener;
  2. De patiënt krijgt de mogelijkheid geboden om het gesprek op te nemen;
  3. Er worden drie goede vragen van de patiënt beantwoord;
  4. De zorgverlener zet de teach back methode in.

De naam van de nieuwe opzet is het patiëntgericht gesprek. Het wordt gebruikt om de algehele patiëntgerichte houding van zorgverleners te verbeteren.

Workshop

Al deze speerpunten komen aan de orde in de workshop Hoe stimuleren een zorgverzekeraar en zorgprofessionals geïntegreerde zorg in Zuid-Limburg? Die vindt plaats op 15 februari tijdens het congres Geïntegreerde zorg Eerste- en Tweedelijn. Wiro Gruisen leidt de workshop in. Hij is Manager Regioregie bij Zorgverzekeraar CZ en leidt tal van CZ-proeftuinen waaronder die in de Oostelijke Mijnstreek. Hij gaat in op de samenhang van al die speerpunten in het groter geheel.

Integrale regionale aanpak

De kern van zijn betoog is dat resultaat voortvloeit uit het goede idee maal (x) de goede uitvoering. Gruisen: ‘Dat klinkt heel erg voor de hand liggend, maar is in werkelijkheid ontzettend lastig. Ik doel dan vooral op het in de praktijk brengen. De eerste tegenvallende resultaten van het landelijk substitutieakkoord laten dat ook zien. Een centraal akkoord leidt niet automatisch tot resultaat, daarvoor is veel meer nodig. Wat ons betreft is dat een integrale regionale aanpak. Ons regioregie-concept gaat ervan uit dat dit alleen lukt bij een systeemaanpak, waarbij gezamenlijk in een afgebakende regio aan verschillende knoppen tegelijk wordt gedraaid. Dus niet alleen een mooie gedeelde visie (Triple Aim, Positieve Gezondheid), maar ook daarbij aansluitende multidisciplinaire zorgpaden, financiële randvoorwaarden, ICT-infrastructuur. Deze video illustreert die aanpak.

Kijkje in de keuken

Vervolgens komen Marieke de Laat en Bem Bruls aan het woord. Beiden zijn bij PlusPunt betrokken professionals, die een kijkje in de keuken geven. De Laat is als cardioloog aan PlusPunt verbonden en tegenwoordig ook bestuurder ervan. Zij gaat in op het cardiologische werk in de eerste lijn. Daarnaast bespreekt zij de toekomst: waar gaat PlusPunt zich op focussen? Bruls is behalve huisarts van een van de eerste gezondheidscentra van Nederland ook medisch directeur van de zorggroep Huisartsen Oostelijk-Zuid Limburg. Haar gezondheidscentrum is één van de vijftien Pluspraktijken die werken aan de Triple Aim. Zij legt uit hoe dat werkt.

Contractering

De workshop eindigt met een discussie over de contractering. De bedoeling is dat deze contractering via de genoemde zorggroep verloopt op basis van de nieuwe gesegmenteerde financiering. Over deze innovatie schreef ik eerder een bericht. Dit brengt een andere rol voor de zorgverzekeraar met zich mee. Gruisen: ‘Ook zorgverzekeraar CZ wilde tot een meer structurele aanpak komen. Geen stapeling van losse projecten, maar een integrale aanpak met een regionale inkleuring. Alleen dan is een betere gezondheid tegen lagere kosten te realiseren voor onze regio.’

Congres

Wil je meer weten over dit substitutie-paradijs in Zuid-Limburg? Kom dan naar het congres Geïntegreerde zorg eerste- en tweedelijn op 15 februari in Utrecht. Klik hier voor meer informatie en inschrijven. Meer dan 200 professionals en leidinggevenden gingen je al voor.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>