Nieuwe Kliniek in Lelystad, goed plan

De wijkkliniek in Amsterdam-Zuidoost, daar lijkt de kliniek op die wij voorstellen voor Lelystad. Of neem de anderhalfdelijns-kliniek Sunenz in Drachten, die inspireerde ook tot ons voorstel. Graag vullen wij het advies van Bas Leerink  in met een dergelijke kliniek.  Woorden van deze strekking sprak Martine Visser onlangs in een gesprek met ondergetekende. Zij is voorzitter van de Flevolandse Patiënten Federatie (FPF), waarin patiëntenorganisaties, cliëntenraden en adviesraden sociaal domein in Flevoland zijn vertegenwoordigd. De FPF voert intensief overleg met gemeenten, provincie, zorgaanbieders en het Zilveren kruis over het versterken van een samenhangend regionaal zorgaanbod vanuit het perspectief van de burger over de schotten heen. Samen met oud-huisarts en oud-gemeenteraadslid  -statenlid en -waterschapsbestuurder in Almere en Flevoland Herman  Linzel, publiceerde Visser, oud-wethouder te Groningen en Almere, op 12 juli namens de FPF het voorstel De Nieuwe Kliniek.  Zij deed dat gelijktijdig met het uitkomen van het advies van de door  minister Bruins aangestelde toekomstverkenner voor de brede zorg in Flevoland, Bas Leerink.

Een nieuw zorgconcept

De nieuwe kliniek die de FPF bepleit, is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare mensen, zoals chronisch zieken en kwetsbare ouderen, die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. Ik citeer hier de website van de kliniek in Amsterdam-Zuidoost.  In de kliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. In Amsterdam-Zuidoost is de kliniek het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen ouderenzorg-aanbieder Cordaan, het UMC Amsterdam en Zilveren Kruis.

Een gat tussen verpleeghuis en ziekenhuis

Er is een gat tussen wat thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis kan. Dat leidt tot een grote toestroom van ouderen naar de SEH. Jaarlijks zijn dat er in Nederland 800.000 waarvan 35% wordt opgenomen. We zien dat de huidige ziekenhuiszorg niet altijd passend is voor ouderen: 1 op de 5 wordt binnen een maand weer in het ziekenhuis opgenomen, 1 op de 3 heeft blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren. De WijkKliniek kijkt niet alleen naar het medische probleem, maar  werkt gelijktijdig aan het behouden van zelfredzaamheid. Tot zover de omschrijving van de kliniek die de FPF ambieert.

Brede steun

Niet alleen Bas Leerink heeft positief gereageerd op het voorstel, aldus Martine Visser in het gesprek.  Dat deden ook het ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk, de  ouderenzorg in Lelystad en de gemeenten. En uiteraard omarmde de eigen FPF-achterban het voorstel. Visser brengt het voorstel in bij de zorgtafel, die Leerink heeft voorgesteld voor de komende jaren. Dat is een breed overlegplatform van alle betrokkenen bij de zorg- en dienstverlening in Flevoland. Visser verwacht dat de Nieuwe Kliniek financieel steun krijgt uit het transformatiefonds zoals in het Hoofdlijnenakkoord medisch Specialistische Zorg is ingesteld.

Regiobeeld van Flevoland: goed voorbeeld voor andere regio’s, tja

De toekomstverkenning van Bas Leerink, die ook uitkwam op 12 juli, vergelijkt gezondheid en zorg in Flevoland met die van de rest van Nederland. Er is op twee punten na weinig verschil. Het eerste punt betreft de geboortezorg in Urk.  Voor de zwangere vrouwen aldaar biedt Leerink geen oplossing. Dit wordt wel een issue voor die ingestelde zorgtafel.  Verder wijst de toekomstverkenning erop dat Lelystad gemiddeld een armere bevolking heeft dan de rest van Nederland. Zoals bekend leidt dit tot hogere zorgconsumptie, kortere levensduur, en een kortere gezonde levensduur. Het rapport ademt niet een ambitie om de Sociaal Economische Gezondheidsverschillen tussen Lelystad en andere gebieden in Nederland te reduceren. Minister Bruno Bruins noemt de toekomstverkenning  van Leerink een goed voorbeeld van een regiobeeld, zoals wordt vereist binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Waar blijft de gezondheidsmonitor Flevoland?

Ik plaats bij het stuk van Leerink  de volgende kanttekeningen:

 • De toekomstverkenning is gefocust op de spoedzorg en niet op de chronische zorg. Daarover gaat nu juist het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Een regiobeeld moet meer zeggen over zorg aan mensen met chronische aandoeningen dan de toekomstverkenning doet.
 • Het stuk van Leerink maakt geen gebruik van de Gezondheidsmonitor Flevoland. Ik snap dat niet. Bas Leerink, ben jij die vergeten? Of waren de cijfers daarin niet betrouwbaar genoeg?
 •  Het rapport vergelijkt zorggetallen van 2015 over Flevoland met die over andere gebieden. Dat is op zich prima. Wat ik miste zijn trends over bijvoorbeeld de periode 2010 – 2030. De korte voorbereidingsperiode voor de toekomstverkenning zal hier wel debet aan zijn. Maar enige sociaal-demografische trends over Flevoland hadden wel in het rapport gemogen. Die zijn al beschikbaar.   

Congres op 28 november over Juiste Zorg op de Juiste Plek

Wijkklinieken (zie hierboven) en regiobeelden komen uitgebreid aan de orde op donderdag 28 november van 09.00 tot 17.00 uur. Dat gebeurt tijdens het congres Juiste Zorg op de Juiste Plaats en Hoofdlijnenakkoorden. Dit congres is bestemd voor leidinggevenden bij zorgaanbieders in het medische en het sociale domein, zorgverzekeraars, gemeenten, instanties, en leiders van projecten en programmas’s gericht op substitutie. Congresdeelnemers wisselen goede en maar ook frustrerende ervaringen uit. Deelnemers en sprekers schatten in of de doelen van het hoofdlijnenakkoord voor huisartsen en die voor medisch specialistische zorg gehaald gaan worden. Levert de ingezette substitutie voldoende op om de kostengroei af te remmen? Lees de brochure, meld je aan en doe nieuwe kennis(sen) op!

Eén reactie op “Nieuwe Kliniek in Lelystad, goed plan”

 1. Bas Leerink

  Het is een onjuiste constatering dat de toekomstverkenning niet op chronische zorg is gefocust. Aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen in onderbouwing:
  a. Feitenboek slide 13: risicofactoren en chronische aandoeningen per gemeente
  b. Feitenboek slide 18: WMO maatwerkvoorzieningen
  c. Feitenboek slide 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29: chronisch zieken, kwetsbare oudere en psychiatrische patiënten
  Daarnaast staat de in jouw artikel genoemde “Nieuwe Kliniek” ook als onderwerp op de Agenda voor de Zorg in Flevoland.

  Het is ook onjuist dat wij geen gebruik hebben gemaakt van de gezondheidsmonitor: https://www.eengezonderflevoland.nl/2017/11/14/gezondheidsmonitor-19/
  op slide 24 + 25 in het feitenboek verwijzen we daar wel naar.

  In dit stuk komen voor diverse gemeenten aan bod over mentale gezondheid, overgewicht, alcohol, mantelzorg, zelfredzaamheid, laaggeletterdheid. Wij kijken wel naar mentale gezondheid en verwijzen ook naar de gezondheidsmonitor 2019, overgewicht en laaggeletterdheid. We kijken niet naar mantelzorg en zelfredzaamheid, maar wel weer naar SES, roken en hoge bloeddruk, zorgkosten, zorgmijding; een aantal parameters ook zeer nauwkeurig op wijk- en postcodeniveau. Op een aantal domeinen gebruiken wij data die recenter is dan deze monitor uit 2016.

  Een derde punt wat je maakt is dat wij niet naar trends hebben gekeken, dat is onjuist. Sociaal-demografische trends zijn ook opgenomen. Feitenboek slide 5 + 6 + 7: bevolkingsprognose 2040 opgenomen.

  Kortom, de agenda voor de zorg in Flevoland die wij hebben gepresenteerd heeft draagvlak, en biedt een compleet beeld voor duurzame zorg in Flevoland. Ook voor de verloskunde zijn er verbeteringen mogelijk en opgenomen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>