Wanneer mag samenwerking tussen ziekenhuizen wel en niet?

mededingingswet - samenwerking ziekenhuizen - jurisprudentie

De afgelopen weken ontmoette ondergetekende Bart Broers ter voorbereiding van zijn afsluitende voordracht op het congres Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen op 26 juni. Broers is directeur zorg van de Autoriteit Consument en Markt. Ik vroeg hem: wanneer staat de Mededingingswet samenwerking van ziekenhuizen toe? Ik kreeg een aanstekelijk college en maakte het volgende dictaat.

Kartelverbod

De Mededingingswet verbiedt concurrentiebeperkende gedragingen of te wel het vormen van kartels. Alle afspraken tussen ziekenhuizen en maatschappen die niet concurrentiebeperkend zijn, vallen buiten het kartelverbod en zijn dus toegestaan.

Mededingingswet

De Mededingingswet kent een uitzondering voor afspraken die wel concurrentiebeperkend zijn, maar aan vier voorwaarden voldoen:

  1. de afspraak moet bijdragen tot verbetering van de productie of distributie dan wel een technische/economische vooruitgang opleveren;
  2. de voordelen die voortvloeien uit de afspraken moeten voor een redelijk deel ten goede komen aan de gebruikers;
  3. de concurrentie mag niet verder worden beperkt dan strikt noodzakelijk is en;
  4. er moet in de markt voldoende concurrentie overblijven.
Prijsafspraken

Afspraken over prijzen en het verdelen van patiënten om niet-medische redenen komen niet ten goede aan patiënten/verzekerden. Ook zijn ze niet strikt noodzakelijk voor de te behalen voordelen. De uitzondering op het kartelverbod is op dit type afspraken in de praktijk nooit van toepassing. De ACM geeft over het algemeen een hoge prioriteit aan het opsporen en vervolgen van dit type overtredingen van de Mededingingswet, omdat ze vrijwel altijd nadeel berokkenen aan patiënt en verzekerde. Het is dus voor ziekenhuizen van het grootste belang om dergelijke afspraken te voorkomen.

Vragen

Hoe kunnen ziekenhuis-samenwerkingen bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek? Welke afspraken tussen ziekenhuizen vallen in het geheel niet onder het toezicht van de ACM? Voor welke concrete samenwerkingsafspraken die wel concurrentie beperken, zijn uitzonderingen mogelijk? Op deze (en andere) vragen gaat Bart Broers in op 26 juni.

Veel mogelijkheden

Met Berend Reuder, Mededingingsadvocaat en partner bij Stek Advocaten, had ik de afgelopen weken ook een ontmoeting. Hij is docent in een van de parallelsessies van het congres Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen. Ik stelde hem een vergelijkbare vraag: Bestaat er jurisprudentie over twijfelgevallen waarbij ziekenhuizen soms wel en soms geen toestemming kregen tot samenwerking? Hij vertelde mij dat er wettelijk veel mogelijk voor samenwerking tussen ziekenhuizen die toegang, kwaliteit of doelmatigheid van de zorg nastreven.

Concrete casussen

Aan de hand van concrete casussen bespreekt hij hoe mededingingsrechtelijk naar samenwerking en concurrentie wordt gekeken. Ook geeft hij aan hoe een kritische en praktische benadering van fundamentele vragen ruimte kan bieden voor samenwerkingen die partijen in het belang van zorg nastreven.

Inzicht vergroten

Wil jij weten welke samenwerking ziekenhuizen juridisch gezien wel of niet mogen aangaan met elkaar? Wil jij je inzicht vergroten en oplossingen horen die collega’s en sprekers bedacht hebben? Klik dan hier, bekijk het actuele programma en meld je aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>