Congres over Zorg op de Juiste Plek en Substitutie zoekt sprekers

Vrijdag 16 november 2018 organiseert De Guus schrijvers Academie voor de tweede maal het nationale congres over goede voorbeelden van samenwerking tussen eerste en tweede lijn. De vele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en de grote tevredenheid van deelnemers op 15 februari brachten ons hiertoe. De actualiteit in het najaar over het Hoofdlijnenakkoord en thans over het rapport Zorg op de Juiste Plek: wie durft inspireerden eveneens hiertoe. Elders op deze website staat een bericht over de voorbereiding van het akkoord en het rapport.

Plenaire sprekers

Voor dit congres zoeken wij ten eerste sprekers voor plenaire voordrachten. Zij bieden een helikopter overzicht over één aspect (governance? ICT? Bekostiging?) van innovaties in een groot deel van de sector, vaak met enige vergelijking met het verleden of met andere landen. Ook beoordelen zij, als buitenstaander of als insider, de ontwikkeling van genoemd akkoord en rapport.

Sprekers parallelsessies

Ten tweede zoeken wij collega’s die in een parallelsessie of workshop hun lokale- of regionale goede voorbeeld presenteren rond de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Dat voorbeeld draait al enige tijd. Er is nog niet veel over gepubliceerd. Deze collega’s tonen enige resultaten op basis van statistiek, interviews of focusgroepen. Hun verhaal gaat vooral over de implementatie van het goede voorbeeld. Zij presenteerden hun voorbeeld NIET op het eerste nationale congres op 15 februari 2018. Een voorlopige opzet van het congresprogramma tref je hier aan.

Verschillende thema’s

Het congres kent vier series van achtereenvolgende sessies over een thema:

 • Serie 1: goede voorbeelden van Meekijkconsulten.
  Hieronder vallen ook projecten met telemedicine en telemonitoring. Maar ook een gezamenlijke fysiek spreekuur van huisarts en specialist kunnen onderdeel zijn van deze serie.
 • Serie 2. Goede voorbeelden van samenwerking van eerste en tweede lijn rond behandeling en begeleiding.
  Voorbeelden kunnen zijn: transmurale zorgprojecten voor mensen met chronische aandoeningen, ouderenzorg, palliatieve zorg, geboortezorg en zorg voor mensen met multimorbiditeit en zeldzame ziekten.
 • Serie 3. Goede voorbeelden van ontworpen randvoorwaarden om substitutie te bevorderen.
  Hieronder vallen financiële innovaties, zoals integrale tarieven, digitale innovaties, zoals gezamenlijke elektronische dossiervoering en eenvoudiger berichtenverkeer en bestuurlijke innovaties, zoals nieuwe vormen van aansturing en transparantie.
 • Serie 4. Workshops om ervaringen te delen en enige training te ontvangen om innovatieve projecten tot stand te brengen en in stand te houden.
  Wij denken hierbij aan trainingen in onderhandelingsvaardigheden, omgaan met conflicten, het repareren van niet goed lopende samenwerking, het werken als transferverpleegkundige en het functioneren als verpleegkundig specialist. Wij zoeken personen met competentie om een workshop te leiden over een van deze onderwerpen.
Flitspresentatoren

Ten derde zoeken wij flitspresentatoren ofwel flitsers. Zij vertellen hun eigen ervaringen als professional of als patiënt. Of zij bespreken een initiatief dat zij gaan starten met een app of met een nieuw zorgpad ter ondersteuning van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Of zij zijn pas gepromoveerd en willen vertellen wat in hun proefschrift staat over substitutie. En auteurs van een pas uitgekomen boek zijn ook van harte welkom.
Er is plaats voor maximaal negen flitsers: In elk van de eerste drie genoemde series met drie sessies is plaats voor één flitser. Flitspresentatoren kunnen zich aanmelden tot 1 september 2018.

Concept-programma

Leo Kliphuis, adviseur voor samenwerking eerste en tweede lijn, en ondergetekende tekenen voor de programmering van dit congres. Wij zijn zeg maar de regisseurs en de sprekers de hoofdrolspelers. Kliphuis en ik hielden het afgelopen jaar de vakpers en wetenschappelijke literatuur bij over goede voorbeelden over zorg op de juiste plek en substitutie. Op basis daarvan ontwierpen wij een programma met mogelijke thema’s maar zonder sprekers en zonder concrete goede voorbeelden. Je treft dit concept-programma hier aan.

Aanmelden

Voor de plenaire sessies en de workshops kun je aanmelden tot 20 mei 2018. Natuurlijk mag je jezelf noemen. Maar wij zijn je ook dankbaar als je ons attendeert op een goede spreker of goed voorbeeld dat je kent. Je kunt reageren bij congresorganisator Petra Schimmel: secretariaat@guusschrijvers.nl.

Wil je je aanmelden als flitspresentator voor het congres? Stuur dan voor 1 september 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Eerste lijn?

Bij het woord eerste lijn denkt men vaak in eerste instantie aan huisartsen en hun praktijkondersteuners. Voor het congres is dit te beperkt. Tot de eerste lijn rekenen wij ook verloskundigen, wijkverpleegkundigen, jeugdgezondheidszorg, Factteams in de geestelijke gezondheidszorg en specialisten ouderengeneeskunde. Wij nodigen ook deze professionals graag uit om zich aan te melden als spreker of flitser.

Tweede lijn?

Bij het woord tweede lijn denken wij niet alleen aan medisch specialisten en algemene ziekenhuizen. Wij rekenen ook hieronder: gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, andere categoriale ziekenhuizen en UMC’s.

Samenwerking?

De samenwerking tussen eerste en tweede lijn hoeft niet per se op lokaal of regionaal niveau plaats te vinden. Net zoals bijvoorbeeld bij het Parkinsonnet, oncologische zorg en thuisbeademing kan deze samenwerking ook bovenregionaal plaatsvinden.

Spoedzorg

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn bij het aanbieden van spoedzorg komt niet aan de orde op dit congres en wel op het 19e nationale congres over geïntegreerde spoedzorg op 8 november 2018. Ook voor dit congres zoeken wij sprekers.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>