Pilot integraal pgb in Delft en Woerden

Nieuwe rondes, nieuwe kansen, dat is de ondertitel van het nationale, breed georiënteerde congres over het persoonsgebonden budget. Dat vindt plaats in Utrecht op 30 maart 2017. Dezer dagen berichtte staatssecretaris Martin van Rijn aan congresorganisator Aline Molenaar dat hij bereid is het congres te openen.

Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb). De regering heeft de mogelijkheden om dit te doen tijdelijk verruimt voor deze gemeenten.

Delft en Woerden en de Belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo hebben vorig jaar het initiatief genomen om te starten met een pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (i-pgb). Het idee achter het integraal pgb is dat mensen die op verschillende gebieden ondersteuning nodig hebben, dit kunnen krijgen met één flexibel budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp of zorg thuis, op school, op het werk, voor het vinden van werk of het regelen van vervoer.

Minder administratie

Het doel van deze pilot is een betere aansluiting van verschillende soorten zorg en beperking van administratieve lasten en onnodige papierwinkel. De pilot in Delft richt zich op mensen met autisme, in Woerden gaat het om een bredere groep mensen voor wie ondersteuning nodig is. De budgethouders die aan de pilot deelnemen zijn enthousiast over het i-pgb. Zij kunnen makkelijker dan voorheen brede zorg regelen en voelen zich meer gesteund door hun gemeente.

Niet eenvoudig

Met de Sociale Verzekeringsbank zijn afspraken gemaakt om het integrale budget optimaal te faciliteren. Het Ministerie van VWS ondersteunt het experiment met een projectfinanciering. Voor de deelnemende gemeenten Delft en Woerden blijkt de financiering in de praktijk geen eenvoudige opgave te zijn. De beide wethouders gaven aan dat zij – om verdere vertraging in het experiment te voorkomen – in een aantal situaties budgetten deels voorfinancierden vanuit de gemeente. De tijdelijke regeling moet het mogelijk maken om alsnog budgetten over te hevelen, zodat het flexibel ingezet kan worden.

Overleg

Het experiment loopt nog tot 1 september 2017 en moet duidelijk maken wat er nodig is om met een integraal pgb te kunnen werken. Binnenkort vindt bestuurlijk overleg plaats met de staatssecretaris van VWS over de (verdere) voortgang.

Congres

Ronald Mooij is (Business Developer zorginnovatie bij TNO) evalueert dit initiatief. Hij komt hierover vertellen op een congres op 30 maart 2017 over de toekomst van het persoonsgebonden budget Per Saldo en de Guus Schrijvers Academy organiseren dit congres dat bestemd is voor zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmedewerkers en zorginkopers.

 

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>