Volop kansen en uitdagingen voor Zorgbelang Fryslân

Per 22 mei 2015 ben ik benoemd tot ad-interim directeur van Zorgbelang Fryslân. Dit is de vereniging van gehandicaptenorganisaties, patiëntenverenigingen en ouderenbonden in Friesland.

Er zijn op dit moment drie belangrijke onderwerpen die spelen rond de zorg in Friesland.
Allereerst kent de provincie een aantal krimpregio’s. De vraag wordt actueel hoe je in deze gebieden voldoende huisartsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen overhoudt. Wij zullen (gevraagd en ongevraagd) adviezen hierover uitbrengen, zodat er zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende zorg overblijft in deze regio’s.

Decentralisatie
Het tweede onderwerp is de overgang van verzorgingsstaat naar verzorgingsgemeenten. Door de decentralisatie krijgen gemeenten er een hoop taken en bevoegdheden bij. Zorgbelang is als geen ander in staat om te monitoren of de kwaliteit van de zorg in Friesland op peil blijft en te inventariseren of er knelpunten zijn. Daarnaast zijn wij adviespunt. Dus als iemand een vraag of klacht heeft over de zorg, de jeugdhulp of de maatschappelijke dienstverlening, geven wij deze persoon informatie, advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld een cliënt met een Wlz-indicatie die ondersteuning nodig heeft bij het regelen van de zorg, of bij het maken van nieuwe afspraken hierover.

Patiëntenbelang
De substitutie van de ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg is het derde onderwerp. Wij adviseren bij het ontwikkelen van beleid hierover, waarbij het patiëntenbelang voorop staat. Ook monitoren wij hoe die verschuiving uitwerkt; of er bijvoorbeeld geen nieuwe wachtlijsten ontstaan hierdoor.

Uitdaging
Het lijkt me een leuke uitdaging om samen met de collega’s van Zorgbelang Fryslân een bijdrage te leveren aan de belangen van patiënten en cliënten, gehandicaptenorganisaties, patiëntenverenigingen en ouderenbonden. Hopelijk kan ik daarbij volop gebruik maken van de kennis die ik opgedaan heb bij het schrijven van mijn laatste boek Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel. Ik voel me in ieder geval in de rug gesteund door het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dat zijn vertrouwen uitgesproken heeft in Zorgbelang Fryslân en de subsidie voor de komende vier jaar heeft gecontinueerd.

Over Zorgbelang Fryslân
Als belangenorganisatie zetten wij ons in voor de belangen van alle inwoners van Friesland. Daarbij gaat het onder meer om de mensen die in het ziekenhuis komen, naar de huisarts gaan, een zorgverzekering afsluiten, cliënt van de jeugdzorg zijn, thuiszorg krijgen, in een woonvorm voor gehandicapten wonen of andere vormen van zorg ontvangen. Door met de zorgsector verbeterprojecten uit te voeren werkt Zorgbelang aan een goede zorg voor iedereen in Fryslân. Om dat te bereiken:

  • doen we (vaak in opdracht van zorginstellingen) onderzoek: wat vinden patiënten en cliënten belangrijk in de zorg?;
  • geven we onafhankelijk informatie en advies in geval van vragen en klachten;
  • luisteren we naar ervaringen van patiënten en cliënten. Zo houden wij de kwaliteit van de zorg in de gaten en signaleren goede voorbeelden en verbeterpunten. Deze bespreken we met zorginstellingen, zorgverzekeraars en gemeenten;
  • voeren we (als het moet) patiëntvriendelijke acties.

Meer informatie over Zorgbelang Fryslân vind je hier.

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>